Veiligheid en Hyg...

  • Casa viva

Hygiëne:

Een goede hygiëne is een voorwaarde voor een gezonde en veilige omgeving. Vooral op een kinderdagverblijf waar veel verschillende mensen elkaar ontmoeten is een goede hygiëne van groot belang.

Voor een goede hygiëne nemen wij verschillende maatregelen: zo is er een poetslijst, wordt het verschoonkussen na iedere verschoning gereinigd, luchten en ventileren we regelmatig  etc.

We volgen de (landelijke) richtlijnen van de RIVM/LCHV en de hygiene code voor kleine instellingen.

Veiligheid:18157084_1455601514504363_4576150612792354672_n

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt van een professioneel kinderdagverblijf. Bij casa viva is veiligheid een constant aandachtspunt waarbij iedere dag weer wordt stilgestaan en nagegaan of de veiligheid van de kinderen nog steeds wordt gewaarborgd.
Wij stellen hoge eisen m.b.t.veiligheid,zoals:
-deuren op slot buiten breng-haal momenten. -brandbeveiliging
-calamiteitenplan -kinder-ehbo diploma -veiligheid en onderhoud inventaris -veilige slaapruimtes -duidelijke regels m.b.t.(opbergenvan)gevaarlijkespullen en regels m.b.t.gedrag van mensen
Al deze maatregels zijn opgenomen in protocollen en in de risico inventarisatie. Deze kunt u inkijken op het kinderdagverblijf.

Ongevallen 

Het komt nogal regelmatig voor dat een kind zich stoot, valt, klem zit, ook al is de ruimte nog zo veilig ingericht en voldoet hij aan alle veiligheidseisen. Elke dag is er een leidster aanwezig met een BHV- diploma en alle leidsters zijn in het bezit van een kinder- EHBO diploma. De ouder wordt altijd op de hoogte gehouden van het ongeval en er wordt een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Aan de hand daarvan bekijken we of er aanpassingen in de ruimte moeten komen.

Calamiteiten

Casa Viva heeft een calamiteitenplan/ontruimingsplan  en oefent en bespreekt dit 2 maal per jaar. 

Protocollen:

Een protocol is een beschrijving van hoe er met bepaalde situaties wordt omgegaan. Wij hanteren bij casa viva nogal wat protocollen omdat er op deze manier voor iedereen duidelijkheid is over belangrijke zaken. En de leidster hebben houvast in hun handelen.
De protocollen gaan over diverse uiteenlopende onderwerpen: protocol zindelijkheid, protocol ziekte, protocol hygiëne etc. U kunt de protocollenmap inkijken op het kinderdagverblijf.

Wet kinderopvang:

De wet kinderopvang die sinds 2005 van kracht is, waarborgt de kwaliteit en bepaalt de regeling m.b.t.tegemoetkoming van kosten in de kinderopvang.Ieder kinderdagverblijf dient aan de basisvoorwaarden uit de wet te voldoen. De GGD controleert jaarlijks hierop.

Pedagogisch medewerkers:

Naast Barry en Marlies werken er 2 tot 3 andere pedagogisch medewerkers. Wij streven er naar om zoveel mogelijk met vast personeel te werken.

  • Iedere pedagogisch medewerker heeft een passend diploma, is geregistreerd in het personen register (VOG), heeft BHV en een kinder -EHBO diploma.
  • Goede kinderopvang hangt voor een groot deel af van de kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers. 
  • Eigenschappen die wij belangrijk vinden zijn: liefdevol, spontaan en open, sensitief, betrokken, zelfstandig, stressbestendig, creatief, communicatief, houdt van initiatief nemen en aanpakken.
  • Een pedagogisch medewerker bij Casa Viva heeft kennis van een natuurlijke en gezonde lifestyle en staat achter de manier waarop wij werken en draagt dit ook uit naar ouders en kinderen.

Werktijden leidsters:

1 leidster werkt van 7:30 tot 18:00, de ander van 8:30-18:00. het kan dus zijn dat u s ochtends een andere leidster aantreft dan als u uw kind weer ophaalt.

Kind/leidster ratio:

Wij werken volgens het wettelijke leidster-kind ratio. Dat betekent 2 Pedagogisch medewerkers op 12 kinderen. Als er veel baby’s zijn en kindjes van 1 jaar dan werken we met 3 pedagogisch medewerkers per dag. (dat berekenen we via www.1ratio.nl) Vanaf 2019 zullen we vaker met 3 Pedagogisch medewerkers op de groep staan, omdat er vanaf 2019 meer Pedagogisch medewerkers per baby aanwezig moeten zijn. (1 PM op 3 baby’s)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram